OVER IBB

OVER KOERSZ

DIENSTEN

CONTACT

1
1

De diensten van Koersz richten zich op alle aspecten van het veranderingstraject en bewegen zich op alle niveaus van verandering. Van een eenvoudige “verbouwing” tot een totale transformatie. Per dienst verschilt de rol.

Interim-management

Koersz staat u graag bij als:

 • een kwartiermaker nodig is om de organisatieverandering vorm te geven en vervolgens de organisatie “naadloos” overgedragen kan worden aan de nieuwe vaste manager
 • verandertrajecten zijn vastgelopen of juist uit de hand gelopen en nieuwe inzichten, aanpak en energie nodig zijn om het veranderproces verantwoord vlot te trekken en de oorspronkelijke doelstelling te behalen.
 • sprake is van tijdelijke uitval van het management en u een betrouwbare tijdelijke vervanging zoekt.

Programmamanagement

Heeft u gekozen om uw veranderingstraject vorm te geven als programma vanwege de onzekerheid van de bestemming en de aard van de veranderingsimpact, dan kan Koersz u bijstaan met programmamanagement om:

 • de cruciale aansluiting te blijven houden op de bedrijfsstrategie
 • leiding te geven aan de verandering met actieve oriëntatie op stakeholders en personeel
 • voortdurend te communiceren over de gewenste bestemming
 • naast het opleveren van resultaten focus te krijgen op baten en effecten
 • integrale sturing te realiseren als toegevoegde waarde van het programma

Projectmanagement

Wilt u dat uw project daadwerkelijk de beoogde output oplevert die u voor ogen had, dan kan Koersz u projectmanagement leveren. Koersz hecht veel waarde aan sturing op kwaliteit van deliverables, personeel en proces. Uiteraard binnen scope, tijd en geld. De projecten spelen veelal op het snijvlak van business en ICT.

Sturen en begeleiden van veranderingen

Wenst u begeleiding bij de overgang van uw huidige organisatie naar een regievoerende, resultaatgerichte, omgevingsgerichte, flexibele organisatie, dan biedt Koersz managementadvies:

 • Integraal diagnosticeren van organisaties op organisatie, bedrijfsproces en functieniveau naar competenties, gedrag en leiderschap
 • Regisseren (inspireren, sturen, faciliteren, bewaken) van verandertrajecten
 • Ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen en andere manieren van samenwerken binnen het voortbrengingsproces en bij ketensamenwerking.

Special: De Simulatiefabriek

De simulatie is een trainingsvorm die de werkelijkheid nabootst met spel en casuïstiek en richt zich op verandering van gedrag. Een combinatie van kennisoverdracht, training van vaardigheden en beïnvloeding van attitude. De simulatie is op maat gesneden voor de dagelijkse werkpraktijk en creëert een collectieve leeromgeving. Ervaringsgericht leren is de meest effectieve manier van opleiden.

In de simulatiefabriek leren leidinggevenden en specialisten gezamenlijk hoe zij met elkaar kunnen samenwerken om een effectief bedrijfsproces te realiseren. De achterliggende gedachte is dat de positie en rol bepaald soort gedrag vereist. De simulatie doorloopt het bedrijfsproces stap voor stap en gaat in op cruciale aspecten en momenten van dat proces. De grote herkenbaarheid bevordert voor de deelnemers hun betrokkenheid.

De inzet van de simulatiefabriek leidt tot grotere effectiviteit van uw dienstverlening. Als uw organisatie meer invloed wil op de samenwerkingspartners in de interne of externe keten, of dat uw organisatie de regievoerend wil zijn, maar nog niet is, of dat u de dienstverlening van uw organisatie wilt professionaliseren, maak dan gebruik van de simulatiefabriek.